Show Menu

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 2 - Halštatské sklo

Ve zveřejněné databázi jsou představeny skleněné korále ze starší doby železné (doby halštatské), které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.
Archeologická sbírka Národního muzea byla formována již v 19. století a pochází často ze soukromých šlechtických sbírek, nebo amatérských výzkumů s typickou absencí dokumentace a nejasnými nálezovými okolnostmi. Jeden z hlavních důvodů, který vedl ke vzniku databáze skel doby halštatské, bylo upřesnění chronologického určení a případná identifikace chybně zařazených předmětů, případně předmětů recentních. U reprezentativně vybraných exemplářů proběhla následně podrobná studie technologických detailů. Jejím cílem byl chemicko-technologický průzkum korálů, který byl v  České republice právě u halštatského období delší dobu na okraji badatelského zájmu.
V souboru převládají korále vyrobené ze žlutého opakního skla zdobené modro-bílými očky, zcela typické pro dané období. Jsou zde však zastoupeny prakticky všechny typy korálů vyskytující se v archeologických kontextech starší doby železné v Čechách. A to poměrně rozšířený jednoduchý prstencový/čočkovitý korálek, který mohl být dodatečně zdoben bílou nebo žlutou vlnovkou. Dále monochromní prstencové korálky vyrobené z průhledného tyrkysové-ho/nazelenalého skla, korálky z tmavě modrého až černého skla s výraznou výzdobou provedenou žlutým opakním sklem.
Převážně se jedná o hrobové nálezy, pro příklad jsou zde zastoupeny korále z významných halštatských pohřebišť Praha-Bubeneč, Manětín-Hrádek nebo eponymního pohřebiště Platěnice. Jednotlivé korále pochází i ze sídlištních lokalit, jako je pozdně halštatské hradiště Minice u Kralup nad Vltavou, Straškov nebo moravské hradiště Křepice.
V rámci výzkumu byly korále dohledány, detailně určeny vč. technologických detailů, a konzervátorsky ošetřeny. V databázi je pro identifikaci používán základní systém pro typologické určení konkrétního artefaktu N. Venclové, která ho publikovala ve své práci „Prehistoric glass in Bohemia“ (1990).

Předložená databáze vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2019-2023/8.III.b).

H1-15394_om (3).jpgH1_45199 (3).JPGH1_45200 (3).JPGH1_45201 (3).JPG