Show Menu

Poslední archeologická expozice Národního muzea

Proudová vitrína

Použití tzv. proudové vitríny dovolilo v expozici přehledně a srozumitelně vyjádřit myšlenku kontinuity vývoje osídlení i genetické a chronologické vztahy archeologických kultur, a to spolu s jevy hospodářskými, společenskými a kulturními.

Proudová vitrína vedená podél pravých stěn všech sálů předváděla vlastní archeologické nálezy, tj. nástroje, zbraně, ozdoby, keramiku, kultovní a užitkové předměty atd. Orientačně byla rozdělena do 63 úseků (vitrín), ve kterých byl představen vývoj od starší doby kamenné po raný středověk. Obsah proudové vitríny byl členěn podle geografických, historických a archeologických ukazatelů. Vpředu se obvykle nacházely předměty z Čech, za nimi z Moravy a posléze ze Slovenska. Časově následné archeologické kultury byly umístěny zprava doleva ve směru prohlídky, kultury současné vedle sebe. Každá archeologická kultura měla obvykle své vlastní podlaží. Na zadní stěně vitríny bylo umístěno heslovité naznačení jevů společenského a hospodářského vývoje, oživené zejména kresebnou a fotografickou dokumentací. Na horní části čela proudové vitríny našel návštěvník fotografie vybraných předmětů uměleckého charakteru. Podél levých stěn sálů byly ve zkratce předvedeny archeologické prameny z různých, převážně evropských oblastí, které měly určitý vztah k českým zemím a Slovensku. Ve středu sálů byly instalovány rekonstrukce vzhledu pravěkých hrobů, modely obydlí, opevněných sídlišť apod.