Show Menu

Nálezové zprávy

Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea byl původně fyzicky seřazený do složek podle lokalit brzy po roce 1945 a nově uspořádaný Karlem Sklenářem v 80. letech 20. století. Oproti například archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. má poněkud odlišnou povahu. Nevznikl totiž z úřední činnosti ústavu pověřeného záchrannou a výzkumnou činností i její evidencí, nýbrž postupným shromažďováním dokladů různé povahy, vztahujících se především ke sbírkovým předmětům získaným jak vlastní výzkumnou činností, tak i dary, převody, koupěmi apod. Nálezové zprávy v užším smyslu tvoří tedy jen část náplně tohoto archivu a nebyly navíc v této instituci nikdy formalizovány; pocházejí jednak od pracovníků NM, jednak od externích amatérských archeologů a sběratelů, jejichž sbírky se do NM dostávaly. Další části tvoří např. dopisy veřejnosti se zprávami o nálezech, doklady o pohybu materiálu apod. (většina těchto písemností ovšem ve starších dobách končila v muzejní agendě, s níž je uložena v Archivu NM buď v obecné registratuře, nebo v písemnostech oddělení tam odevzdaných, nebo ve zvláštních fondech personálních - J. E. Vocel, F. Beneš, J. Smolík, V. Schulz - či institučních - Archeologický sbor; Sklenář 2003).

 

Tato elektronická forma archivu nabízí zájemcům z řad odborné i neodborné veřejnosti možnost volného přístupu k materiálu pocházejícího z archeologických výzkumů vedených NM, popř. do NM odevzdaných či evidovaných.

Složky s nálezovými zprávami, obsahující textové a obrazové soubory, jsou řazeny abecedně.

 

Literatura:
Sklenář, K. 2003: Archiv nálezových zpráv Oddělení Prehistorie a Protohistorie Národního Muzea v Praze. In: Zprávy České Archeologické Společnosti  Sdružení Archeologů Čech, Moravy a Slezska: Supplément – Svazek 51, Praha.

Bělčice3.jpgBěstovice1.jpgBohušovice nad Ohří3.jpgBojnice1.jpg